Yhdistyksen säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2 § TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistys toimii Keski-Suomen Kennelpiirin toiminta-alueella. Sen tarkoituksena on edistää toimialueellaan puhdasrotuisten rekisteröityjen noutajien harrastusta, terveyttä, kasvatusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.

3 § KIELI

Yhdistyksen kieli on suomi.

4 § JÄSENYYS

Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, Keski-Suomen Kennelpiiri ry:n ja Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsen.

Yhdistyksen hallitus voi liittää yhdistyksen jäseneksi myös muihin järjestöihin, jotka ovat toiminnan kannalta tarpeellisia.

5 § TOIMINTA

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, järjestämällä keskustelu, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja kilpailuja;
 2. levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen;
 3. seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita;
 4. ylläpitämällä yhteyksiä 4 §:ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin, antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa, sekä;
 5. suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

6 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, pentue- ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö. 1.1.2021 alkaen jäseneksi hyväksyttävän henkilön on asuttava yhdistyksen toiminta-alueella. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo vuosijäsen ja jonka asunto-osoite on sama kuin edellä mainitulla. Pentuejäsenet tulevat SNJ:n kautta automaattisesti asuinalueen alueyhdistyksen pentuejäseneksi, kun kasvattaja liittää pennun ostajan SNJ:n jäseneksi. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisellä ehdotuksella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

7 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaanmerkittäväksi. Jos jäsen ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen aikana maksanut jäsenmaksuaan, katsoo hallitus päätöksellään jäsenen eronneeksi.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös.

Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin

8 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:

 1. vuosikokoukseen maalis-huhtikuussa
 2. syyskokoukseen marras-joulukuussa

Kokousten ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kutsu varsinaiseen kokoukseen on oltava nähtävillä yhdistyksen virallisilla kotisivuilla ja se toimitetaan jäsenistölle sähköisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Jos jäsen haluaa asian kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kevätkokousta varten tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana.

Hallitus voi päättää, että jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus antaa kussakin tilanteessa tarkemmat määräykset etäosallistumisesta, jotka on ilmoitettava viimeistään kokouskutsussa.

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei lippuäänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa maalis-huhtikuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. hyväksytään työjärjestys
 4. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 5. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
 6. esitetään hallituksen toiminta- ja varainhoitokertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto
 7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. käsitellään hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
 9. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi kuukausi ennen kokousta
 10. käsitellään kokoukset hyväksymät muut asiat ottaen yhdistyslain 14 § määräykset

10 § SYYSKOKOUSASIAT

Syyskokouksessa marras-joulukuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. hyväksytään työjärjestys
 4. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 5. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
 6. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
 7. määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
 9. valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle sääntöjen 12 § noudattaen
 10. valitaan kaksi varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi, ensimmäinen ja toinen varajäsen
 11. valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. suoritetaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien puheenjohtajien vaali sekä muiden toimihenkilöiden valinta, lukuun ottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä
 13. valitaan edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin
 14. käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät muut asiat
 15. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi kuukausi ennen kokousta
 16. käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset

11 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii kokouksen tarkoituksen ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin 8 §:ssä on varsinaisista kokouksista mainittu.

12 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenien kausi hallituksessa kestää kaksi vuotta kerrallaan.

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme (3) ja ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautta, astuu varajäsen hänen tilalleen toimikauden loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Taloudenhoitaja, jäsensihteeri ja sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Kyseiset toimihenkilöt valitaan vuodeksi kerrallaan.

13 § HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) varsinaista tai varajäsentä on läsnä. Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli vain yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt. Mikäli kaksi tai useampi varsinaisista jäsenistä on poissa kokouksesta, on molemmilla varajäsenillä äänivalta.

14 § HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on esitetty sähköisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Toimikuntien puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokouksiin. Heillä on puhe- mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua muita toimikuntien jäseniä kokouksiin.

15 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 2. kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 4. päättää toimikuntien jäsenten hyväksymisestä
 5. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous
 6. päättää edustajien valinnasta Keski-Suomen Kennelpiirin varsinaisiin kokouksiin
 7. edustaa yhdistystä sekä vastaa yhdistyksen puolesta

16 § TOIMIKUNNAT SÄÄNNÖT

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.

Syyskokous valitsee toimikuntien puheenjohtajat. Toimikuntien puheenjohtajat valitaan toimeensa vuodeksi kerrallaan. Toimikuntien puheenjohtajat kokoavat jäsenistöstä toimikunnan ja esittävät toimikunnan kokoonpanon yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.

Mikäli syyskokouksessa ei toimikunnalle saada nimettyä puheenjohtajaa, voi syyskokous valtuuttaa yhdistyksen hallituksen tekemään valinnan myöhemmin. Jos syyskokouksessa valittu puheenjohtaja eroaa kesken kauden, voi hallitus valita toimikunnalle uuden puheenjohtajan.

17 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

18 § LIPPU, VIIRI JA MERKIT

Yhdistyksen lipun ja viirin sekä jäsen- ja kunniamerkkien säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä voi kuitenkin päättää yhdistyksen hallitus.

19§ TALOUDEN TARKISTAMINEN

Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun 28. päivänä. Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 7 päivää ennen vuosikokousta.

20 § JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous määrää, on maksettava helmikuun loppuun mennessä. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu. Vapaat jäsenmaksusta ovat kunniajäsenet sekä ennen näiden sääntöjen SÄÄNNÖT voimaantuloa Suomen Noutajakoirajärjestö ry:lle ainaisjäsenmaksun suorittaneet, yhdistyksen toiminta-alueella asuvat jäsenet.

21 § SÄÄNTÖJEN MUUTOS

Muutosesitys näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksiin on saatava Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hyväksyminen.

22 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

23 § YHDISTYKSEN LAKKAUTTAMINEN

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat noutajarotuisten koirien hyväksi. 24 § Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaki säätää.